Wat doen we?

De types onderzoeken die we uitvoeren

Dedicated voert zowel kwantitatieve als kwalitatieve ad hoc studies uit. Naargelang de noden wordt een van deze aanpakken naar voren geschoven of wordt een combinatie van beide aanbevolen. Via de kwantitatieve aanpak worden gegevens verzameld die geëxtrapoleerd kunnen worden naar de volledige populatie die wordt bestudeerd. Via de kwalitatieve aanpak daarentegen wordt een diepgaand begrip verkregen van een bepaald gedrag of attitude.

 

Hoe verzamelen we deze gegevens?

Meerdere methoden ter gegevensverzameling zijn mogelijk. Dedicated beschikt over de nodige tools en veldwerkorganisatie om intern alle gebruikelijke methodologieën toe te passen. Hierdoor wordt voor elk project de meest geschikte methodologie aangewend in functie van de noden van de klant en zorgen we voor een ‘full service’-aanpak.

 

Ons actieterrein

Dedicated bevraagt zowel respondenten bij het ruime publiek als bij specifieke doelgroepen zoals professionals, artsen … We dekken de drie gewesten van België, maar voeren ook in Europa en soms elders in de wereld – via onze partners – onderzoeken uit.

Onze methodologieën

Telefonische enquêtes

Bij de telefonisch aanpak kunnen open enquêtes (met volledig open vragen) worden uitgevoerd en kan de enquêteur tijdens de enquête doorvragen om een zo volledig mogelijk antwoord te verkrijgen.

Bovendien bereik je met deze methodologie de hoogste antwoordpercentages, zodat een goede representativiteit van de bevolking wordt verkregen of zodat een specifieke, welomlijnde doelgroep wordt bevraagd.

In hartje Brussel vind je ons eigen callcenter. Met zijn 40 werkposten die alle uitgerust zijn met een internetverbinding is het een van de grootste callcenters in België en het enige dat zich enkel op marktonderzoek toespitst. In 2015 werden vanuit ons callcenter meer dan 120.000 telefonische enquêtes uitgevoerd. Het merendeel van onze enquêtes loopt in België (Vlaanderen, Brussel en Wallonië), maar we dekken ook Nederland, Groothertogdom Luxemburg, Frankrijk en af en toe Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje enz.

Onze enquêteurs doorlopen strikte selectieprocedures. Verder krijgen ze een algemene training, en een specifieke opleiding over de onderwerpen waarop ze werken en over de enquêtes die ze uitvoeren. In het kader van kwaliteitsprocedures worden de enquêteurs permanent gesuperviseerd (telefonische intrusiesystemen …) en krijgen ze continu opleidingen (omgaan met moeilijke gevallen, optimalisering van contactopname …). Alle enquêtes kunnen worden opgenomen.

Online enquêtes

Het voordeel van online enquêtes is dat ze in een korte tijdspanne kunnen worden afgelegd met behoud van een goede spreiding van de steekproef op geografisch vlak en op het vlak van de gevraagde profielen. Via deze methodologie kunnen bovendien visuals (foto’s, video’s …) aan de deelnemers worden voorgelegd.

Doorheen de jaren heeft Dedicated een internetpanel samengesteld dat bereid is om aan enquêtes deel te nemen. We voeren enquêtes uit bij zowel grote steekproeven (tot 4.000 respondenten) als bij specifieke populaties in termen van leeftijd, consumptiegewoonte, gezinssituatie … Met hulp van onze partners kunnen deze enquêtes in zowat alle landen van de wereld worden afgenomen.

Vooraleer deel te nemen aan een opiniepeiling, wordt het profiel bepaald van elk panellid om na te gaan of hij/zij tot de gewenste populatie behoort. Deze stap  gecontroleert ook of de bevraagde steekproef wel degelijk representatief is voor de te bestuderen populatie. Een opvolging van de deelnemers garandeert verder dat zij enkel af en toe aan een enquête binnen een bepaald domein deelnemen.

Face-to-face-interviews

Tijdens face-to-face-interviews worden er kwaliteitsvolle gegevens verzameld dankzij de hulp van de enquêteur en het empathische vermogen waarvan hij/zij getuigt bij het interviewen. Individuele interviews zijn bijzonder geschikt voor ‘lange’ vragenlijsten en voor vragen die relatief complex zijn. Bovendien kunnen er visuals worden gebruikt en kan er materiaal worden getoond of worden getest.

Deze interviews worden afgelegd door professionele, ervaren enquêteurs of door de projectleiders die specifiek worden opgeleid in kwalitatieve bevragingstechnieken. De interviews vinden plaats bij de deelnemers thuis of in een speciale zaal, na rekrutering via de telefoon of in winkelstraten. Ze kunnen ook worden uitgevoerd op straat, in een winkel of op specifieke plekken zoals op beurzen, in kantoren, in vrijetijdscentra … Naargelang de noden beschikken de enquêteurs over een tablet of een papieren vragenlijst om de deelnemers te bevragen.

Dedicated beschikt over zijn eigen veldwerkorganisatie die heel België dekt (ongeveer 200 enquêteurs verspreid over de 11 provincies), maar ook Nederland (80 inzetbare enquêteurs) en Groothertogdom Luxemburg (10 plaatselijke enquêteurs, waarvan sommige ook in het Luxemburgs en het Portugees interviewen).

Deze enquêteurs worden gerekruteerd, opgeleid, omkaderd en gecontroleerd in naleving met de kwaliteitsnormen van EMRQS.

Discussiegroepen

Deze methodologie verzamelt kwalitatieve gegevens. Discussiegroepen (of ‘focus groups’) hebben het voordeel dat er complexere vragen kunnen worden gesteld. Bovendien zorgt de interactie tussen de deelnemers ervoor dat het uiten van ideeën, suggesties, reacties etc. wordt aangewakkerd.

De discussiegroepen worden geleid door een ervaren moderator, in de eigen moedertaal. Ze vinden plaats in speciaal hiervoor uitgeruste zalen gelegen in grote steden van het land. Alle discussiegroepen worden opgenomen en indien gewenst, kan de klant de bijeenkomsten live volgen in een aanleunende zaal.

Mystery shopping

Mystery shoppers worden naar winkelketens, kantoren etc. gestuurd ter evaluatie van de competentie van de kopers, de naleving van bepaalde instructies, het uitstallen van promotiemateriaal …

 

Audit

 

Audit in winkels.

 

Vragenlijsten die door de deelnemers zelf worden ingevuld

 

Via deze aanpak kan een specifieke populatie worden gedekt waaraan een papieren vragenlijst wordt gestuurd. Deze methodologie wordt met name gebruikt voor het verzamelen van gegevens bij een cliënteel of lezerspubliek waarvan de contactgegevens niet beschikbaar zijn.

En nog vele andere naargelang uw noden.